Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Aktualności

27.10.2016

Dyskusja o wspólnym planowaniu przestrzeni w Metropolii Poznań

Metropolitalne Forum Planowania Przestrzennego odbyło się po raz pierwszy we wtorek, 25 października 2016 r. W trakcie spotkania władze samorządowe różnych szczebli, planiści, urbaniści i architekci dyskutowali na temat rozwoju przestrzennego metropolii. Powiat Poznański reprezentował Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Pierwsza debata poświęcona była kierunkom rozwoju metropolii, a dyskusja toczyła się wokół dokumentu „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”. Zostały w nim spisane zasady rozwoju przestrzennego aglomeracji, takie jak m.in. zasada zwartej metropolii czy bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych przy planowaniu nowych terenów inwestycyjnych.

Drugi panel dyskusyjny, z udziałem Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, dotyczył zasad wdrażania ustaleń „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”. Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że ,by skutecznie realizować te działania, konieczne jest powołanie i sprawne funkcjonowanie Metropolitalnej Komisji Planistycznej. Ustalenia tego organu miałyby charakter opiniotwórczy dla wszystkich powstających studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w jednostkach samorządowych stowarzyszonych w metropolii.

Zdaniem uczestników konferencji wspólne, zintegrowane podejście do rozwoju przestrzennego metropolii zaowocuje tym, że aglomeracja poznańska będzie rozwijać się lepiej.


Design by Macopedia CMS: TYPO3